July 21st, 2009

07 รู้จักกับรชพร ชูช่วย

Rachaporn-post

มาทำความรู้จักกับ รชพร ชูช่วย สถาปนิกจาก allzone และอาจารย์ประจำ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ที่เหล่านักศึกษายืนยันว่า “สอนสนุกมาก” ฟังแนวคิดในการเข้าถึงใจเด็กๆของเธอ พร้อมเสียงสะท้อนจากลูกศิษย์ และมุมมองต่อเรื่องความรับผิดชอบต่อสังคมของอาชีพสถาปนิก