October 27th, 2009

13 รู้จักกับณรงค์ โอถาวร

Narong-post

มารู้จักกับผู้สนทนาท่านสุดท้ายจากตอนที่ 1 – ณรงค์ โอถาวร สถาปนิกจาก SO และสมาชิกกองบรรณาธิการนิตยสาร art4d มาเล่าเรื่องราวการเรียนสถาปัตย์ที่ประเทศสเปน การตัดสินใจทำงานสถาปนิกพร้อมกับงานนิตยสาร และมุมมองเกี่ยวกับวงการนิตยสารด้านการออกแบบในประเทศไทย