March 30th, 2010

18 ทำอย่างไรให้กราฟิกไทย ได้มาตรฐานสากล

ดีไซน์ไป บ่นไป ตอนนี้ เป็นการสนทนาเพื่อตีพิมพ์ในคอลัมน์ Round Table ของนิตยสาร Computer Arts Thailand ฉบับประจำเดือนกุมภาพันธ์ ค.ศ. 2010

เราได้รับเกียรติจากพี่ TNOP (ธีรนพ หวังศิลปคุณ) ที่กลับมาเยี่ยมเมืองไทยอีกครั้ง มาแบ่งปันประสบการณ์จากที่ได้ทำงานในต่างประเทศ พร้อมด้วยเคลวิน หว่อง, วรทิตย์ เครือวาณิชกิจ และดนัยพันธ์ วัชรีวงศ์ มาร่วมวงคุยกัน