May 28th, 2010

ตอนพิเศษ 2 : คุยกับปฐมา หรุ่นรักวิทย์

บันทึกเสียงจากช่วงถามตอบของการบรรยายโดยปฐมา หรุ่นรักวิทย์ จาก CASE, สถาปนิกผู้ทำงานเพื่อชุมชน หรือที่หลายคนเรียกว่า “สถาปนิกสลัม” ในชั้นเรียนวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ