บันทึกเสียงจากช่วงถามตอบของการบรรยายโดยปฐมา หรุ่นรักวิทย์ จาก CASE, สถาปนิกผู้ทำงานเพื่อชุมชน หรือที่หลายคนเรียกว่า “สถาปนิกสลัม” ในชั้นเรียนวิชาพฤติกรรมมนุษย์กับสิ่งแวดล้อม ภาควิชาการออกแบบตกแต่งภายใน คณะศิลปกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพ